Szkolenie

Standardy jakości pracy
w żłobku

Szkolenie dla dyrektorów, kierowników i opiekunów

Co daje szkolenie?

Okres między urodzeniem, a 3 rokiem życia jest zasadniczy dla tworzenia się zdrowej i silnej osobowości oraz w ogromnym stopniu determinuje postawę dziecka wobec otaczającego je świata w całym jego późniejszym życiu. Decydująca dla jakości działań jest właściwa opieka i absolutna konieczność dostarczenia dziecku pozytywnych doświadczeń z nowymi opiekunami.

Małe dziecko musi mieć zapewnioną stałą uwagę, wsparcie czy pomoc osoby dorosłej – zapewnia to warunki do budowania wysokiej jakości relacji między opiekunami i dziećmi.

Właściwe standardy i procedury wdrożone w żłobku czy klubie dziecięcym mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki, a także wspierać wszechstronny rozwój dzieci.

Termin najbliższego szkolenia – 21 lutego 2024

PROCEDURY

Omówimy standardy
bezpieczeństwa w żłobku.

Omówimy wdrożenie oraz wzory następujących dokumentów:
– procedurę zdrowia,
– procedurę zapobiegania wypadkom,
– procedurę postąpienia w przypadku podejrzenia stosowania u dziecka przemocy,
– udział osób trzecich w życiu placówki.

ORGANIZACJA PRACY

Omówimy strukturę
planu pracy.

Przeanalizujemy wdrożenie oraz wzory następujących dokumentów:
– rocznego planu pracy,
– tygodniowego planu pracy,
– metody pracy z dziećmi,
– rozwój małego dziecka w oparciu o sześć filarów.

PRACA Z DZIECKIEM

Omówimy standardy
pracy z dzieckiem.

Rozważymy standardy dotyczące pracy z dzieckiem, właściwego podejścia, respektowania indywidualnego tempa rozwoju, praw i obowiązków opiekunów oraz odpowiedniej postawy w stosunku do dziecka. 

MONITORING I EWALUACJA

Omówimy procedurę
monitoringu i ewaluacji.

Omówimy wzory dokumentów oraz procedurę dotyczącą monitoringu i ewaluacji osób sprawujących opiekę nad dziećmi, obserwacji rozwoju dziecka oraz analizę satysfakcji rodziców.

Program szkolenia

Program szkolenia standardy pracy w żłobku obejmuje:

 1. Standardy dotyczące pracy z dzieckiem,
 2. Standardy dotyczące bezpieczeństwa dzieci (aktualizacja statutu, regulaminu, procedury),
 3. Standardy dotyczące organizacji pracy i rozwoju dzieci,
 4. Standardy dotyczące monitoringu i ewaluacji,
 5. Standardy dotyczące współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami.

Dołącz do społeczności ludzi z sercem,
która pomaga być wychowawcą.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Temat szkolenia:

  Standardy jakości pracy w żłobku

  Dane osoby zgłaszającej:
  Ilość osób:

  DANE FIRMY / INSTYTUCJI :

  Nazwa:

  Adres:
  Kod pocztowy:
  NIP:

  Miejscowość:
  Telefon:

  Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.